ALGEMENE VOORWAARDEN TUURLIJK THEATER

Voorwaarden

Artikel 1

Afnemers dienen de algemene voorwaarden in acht te nemen.

 

Artikel 2

Overeenkomst aangaande tarief en technische eisen aan de productie (rider) worden meegestuurd.

 

Artikel 3 – Betaling

  • De Opdrachtgever zal de vergoeding, zoals bepaald in artikel 2, voldoen na de voorstelling, na versturen van de factuur, uiterlijk binnen 30 dagen door het over te maken op het aangegeven bankrekeningnummer.

Artikel 4 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

4.1    De Opdrachtgever draagt zorg voor het gebruik van een geschikte ruimte, waar de opdrachtgever zorg draagt voor de zitplaatsen van het publiek

4.2    De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.

4.3    De Opdrachtgever is tegenover de Artiest verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.

Artikel 5 – Bijzondere rechten en verplichtingen van de Artiest

5.1    De Artiest zal in verband met het optreden zorgdragen voor

– decorstukken van de voorstelling

5.2    De Artiest heeft het recht om in/op de zaal/het terrein van de locatie zgn. merchandising-producten die betrekking hebben op de Artiest te (doen) verkopen en reclamemateriaal ter beschikking te stellen.

5.3    De Artiest heeft het recht om deze overeenkomst, zonder tot enige (schade-)vergoeding gehouden te zijn, op te zeggen ivm ziekte, met dien verstande, dat, indien door de Opdrachtgever gewenst en uiterlijk één week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan de Artiest kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.

5.4    De Artiest zal op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen,  het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiest, zijn medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest van aanspraken van derden terzake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

 

Artikel 7 –Annulering en overmacht

7.1    Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert binnen 2 weken van de voorstellingsdatum, zal het volledige bedrag vergoed worden aan de Artiest, uitgezonderd in geval van overmacht. Indien de annulering plaatsvindt meer dan 2 weken voorafgaand aan de voorstellingsdatum zijn er geen betalingsverplichtingen.

7.2    Indien de Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal de Artiest de Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis stellen. Ingeval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen.

7.3    Overmacht aan de kant van de Artiest als hiervoor bedoeld, heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

7.4    Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal gezocht worden naar een nieuwe datum binnen 6 maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke voorstellingsdatum. Indien dit niet mogelijk dan wel wenselijk is vanuit de Opdrachtgever, is de helft van de vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1    Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

8.2    Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.

 

Artikel 9 – Aanvullende bepalingen

9.1 De voorstelling vindt plaats op de begane grond. Als dit niet mogelijk is, is gebruik van een lift mogelijk ofwel hulp aanwezig en georganiseerd door Opdrachtgever bij het vervoer naar de verdieping en weer terug.

9.2 De opdrachtgever zorgt voor het klaarzetten van de banken/ matten/ stoelen van de kinderen

9.3 Voor de theatergroep zijn maximaal 2 parkeerkaarten beschikbaar of de parkeerkosten worden vergoed, parkeerplek(ken) dichtbij de (theater)zaal.

9.4 Bij aankomst wordt de theatergroep direct gewezen op de ruimte, dit om tijdsverlies te voorkomen.

9.5 Tijdens de voorstelling heeft de opdrachtgever een inspanningsverplichting om de rust in de zaal te bewaren en wordt ingegrepen indien nodig.

9.6 Er wordt door Opdrachtgever voor gezorgd dat de kinderen het speelvlak niet betreden tijden de voorstelling en na de voostelling, en indien de spelers de kinderen uitnodigen, zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de kinderen ten allen tijden voor het decor blijven en voorzichtig met decor en acteurs omgaan.

9.7 Kinderen, die in hoge mate en langdurig de voorstelling verstoren worden door de opdrachtgever gevraagd (tijdelijk) de zaal te verlaten.

9.8 De opdrachtgever geeft in het publiek aan dat de mobiele telefoons op stil moeten staan.

9.9 Het publiek betreedt de zaal 5-10 minuten voor aanvang van de voorstelling